AUTOMOBILIŲ KOKYBĖS GARANTIJOS SĄLYGOS IR TERMINAI
SUTARTIES DĖL AUTOMOBILIO PIRKIMO- PARDAVIMO

Šios automobilio kokybės garantijos sąlygos yra automobilio pirkimo - pardavimo sutarties dalis, kurią pirkėjas pasirašo su pardavėju. Pirkėjas savo parašu patvirtina, kad susipažino su garantijos sąlygų kokybe, su jomis sutinka ir jas priima.

1. Automobilio garantijos teikimo sąlygos

         1.1. Pirkėjui įsigyjant ALFA ROMEO automobilį, kartu su automobiliu Pirkėjas gauna automobilio eksploatavimo instrukciją bei automobilio serviso knygelę.

         1.2. Pirkėjas privalo susipažinti su automobilio eksploatavimo instrukcija ir turi griežtai jos laikytis, atlikti automobilio techninę priežiūrą gamintojo nurodytu periodiškumu ir sąlygomis, naudoti automobilį pagal gamintojo nurodymus ir jo paskirtį.

         1.3. Automobiliui suteikiama bendroji 24 (dvidešimt keturių) mėnesių kokybės garantija, neribojant ridos, išskyrus išimtis dėl konkrečių automobilio dalių, nurodytas šiame priede.

         1.4. pardavėjas garantuoja, kad automobilis, kuriame suteikiama garantija, garantijos terminu neturės medžiagų, dalių gamybos ar surinkimo defektų, o jeigu tokie išaiškės, jie bus neatlygintinai pašalinti šiame priede numatyta tvarka. Kokybės garantija padengia dalių, gamintojo ar jo atstovų pripažintų brokuotais, remonto ar keitimo taip pat ir darbų kuriuos būtina atlikti, kad tinkama automobilio būklė būtų atstatyta, bei reikalingų medžiagų panaudojimo išlaidas.

Dažų padengimui taikoma 36 mėn. gamintojo garantija, be ridos apribojimo.

Kėbului suteikiama 96 mėn. garantija nuo kiauryminio prarūdijimo ( rūdys ant metalo paviršiaus ir nusilupę dažai yra padengiami tik 36 mėn. dažų garantija), be ridos apribojimo.

Žemiau nurodytų detalių/ dalių kokybės garantijos terminas yra 10’000 km automobilio rida:

 • Kaitinamosios lempos;

Žemiau nurodytų detalių/ dalių kokybės garantijos terminas yra 20’000 km automobilio rida:

 • Priekinės Stabdžių trinkelės;
 • Priekiniai Stabdžių diskai ;

Žemiau nurodytų detalių/ dalių kokybės garantijos terminas yra 40’000 km automobilio rida:

 • Uždegimo žvakės (Benzinas);
 • Galinės Stabdžių trinkelės, trinkelių antdėklai;
 • Galiniai Stabdžių diskai ir būgnai;
 • Benzininiai kuro purkštukai;
 • Sankaba;
 • Diržai (garantija paskirstymo mechanizmo dantytiesiems diržams galioja, jeigu buvo laikomasi pagrindinio diržo, gamintojo nurodomo, keitimo intervalo, garantija galioja visą automobilio garantinį laikotarpį);

Žemiau nurodytų detalių/ dalių kokybės garantijos terminas yra 50’000 km automobilio rida:

 • Pakaitinimo žvakės (Dyzelinas);
 • Dyzelinio Kuro purkštukai; Žemiau nurodytų detalių/ dalių kokybės garantijos terminas yra 60’000 km automobilio rida:
 • Amortizatoriai;
 • Išmetimo sistemos dalys

Žemiau nurodytų detalių/ dalių kokybės garantijos terminas yra 12 mėn.

 • Akumuliatorius
Žemiau nurodytų detalių/ dalių kokybės garantijos terminas yra 4 mėn.
 • Valytuvų šluotelės
 • Priekinis stiklas

Žemiau nurodytų detalių/ dalių kokybės garantija nesuteikiama.

 • Oro, salono ir kuro filtrai;
 • Skysčių papildymas, trūkumas;
 • Padangos.

 

1.6.   Visi terminai pradedami skaičiuoti nuo automobilio perdavimo Pirkėjui arba nuo pirmosios Automobilio registracijos, priklausomai nuo to, kas įvyko anksčiau.

1.7.   Automobilio kokybės garantija taikoma tik tuo atveju, jeigu kokybės garantijos terminu automobilio techninis aptarnavimas ir/arba remontas laiku ir tinkamai atliekamas laikantis ALFA ROMEO nurodytos techninio aptarnavimo apimties, darbų atlikimo technologijos, naudojant tik tą remonto/techninio aptarnavimo techninę ir programinę įrangą, detales, dalis ir eksploatacines medžiagas, kurių naudojimui pritarė gamintojas.

1.8.   Automobilio kokybės garantiją, techninį aptarnavimą ir remontą teikia visi autorizuoti ALFA ROMEO automobilių servisai, nurodyti prie automobilio pridedamoje dokumentacijoje. Lietuvos Respublikoje esantys autorizuoti servisai nurodyti interneto tinklapyje www.autobrava.lt

1.9.   Pretenzijas dėl automobilio kokybės ar jo gedimų garantijos galiojimo terminu Pirkėjas turi teisę pareikšti automobilio Pardavėjui arba bet kuriam kitam autorizuotam ALFA ROMEO servisui. Kiekvienas autorizuotas ALFA ROMEO servisas gamintojo yra įpareigotas atlikti kokybės trūkumų šalinimo darbus, nepriklausomai nuo to, kurioje ALFA ROMEO įmonėje automobilis parduotas.

1.10.  Pareiškiant pretenziją dėl automobilio kokybės, automobilis ir tinkamai užpildyta automobilio serviso knygelė pateikiami bet kuriam autorizuotam ALFA ROMEO servisui. Jei pretenzija pateikiama ne automobilio Pardavėjui, automobilio Pirkėjas ar naudotojas per 7 dienas privalo apie tokios pretenzijos pareiškimą pranešti Pardavėjui raštu.

1.11.   Automobilio kokybės garantija teikiama pagal atitinkamus ALFA ROMEO koncerno nustatytus techninius reikalavimus, pakeičiant arba remontuojant sugedusias dalis. Nekokybiškos automobilio dalys, pakeitus jas kokybiškomis, lieka ALFA ROMEO servisui, atlikusiam garantinį remontą ir servisas disponuoja jomis pagal gamintojo nustatytą tvarką.

1.12.   Garantinis automobilio remontas atliekamas autorizuoto serviso jėgomis ir lėšomis per būtiną detalėms pateikti ir tokiam remontui atlikti terminą. Pardavėjas arba kitas garantinį remontą atliekantis autorizuotas servisas turi teisę pasirinkti mazgo arba agregato remontą vietoje keitimo, kai remontas yra įmanomas ir leistas gamintojo. Automobilio garantinio remonto (kokybės trūkumų šalinimo) terminas yra įskaitomas į bendrą Automobilio kokybės garantijos terminą.

1.13.   Pakeistos detalės ar dalies kokybės garantijos terminas yra įskaitomas į bendrą Automobilio kokybės garantijos terminą, t.y. pakeitus automobilio detalę arba dalį, jos kokybės garantijos terminas prasideda suremontuoto Automobilio perdavimo Pirkėjui dieną ir baigiasi kartu su bendru Automobilio kokybės garantijos terminu. 

1.14.   Jei, Pirkėjo pageidavimu, Automobilyje yra sumontuojama papildoma, nei numatyta gamintojo, apsaugos sistema, garso aparatūra arba kita elektroninė įranga, gamintojo kokybės garantija taikoma tik tiems Automobilio elektros sistemoje esantiems prietaisams ar dalims, kurių veikimui neturi įtakos papildomai sumontuotos elektroninės sistemos sumontavimas ar veikimas. Papildomai sumontuotos elektroninės sistemos kokybės garantijos ir atsakomybės už Automobilio sistemų pažeidimą Pirkėjas turi reikalauti iš tokią papildomą sistemą įrengusių asmenų. Jei papildoma apsaugos sistema yra įrengiama Pardavėjo, šis punktas netaikomas, tačiau Pirkėjas šiuo atveju pretenzijas dėl tokios papildomai sumontuotos įrangos gali reikšti tik Pardavėjui.

Tos pačios taisyklės galioja bet kuriems gamintojo nenumatytiems papildomai atliktiems automobilio konstrukciniams pakeitimams arba papildomai sumontuotiems mazgams ir konstrukcinėms detalėms.

1.15.    Perleidus automobilį kitam asmeniui, kokybės garantija lieka galioti pagal šias sąlygas su sąlyga, kad naujasis savininkas laikosi garantijos sąlygų.

 

2.  Atsisakymas suteikti automobilio kokybės garantiją

Kokybės garantija yra netaikoma, jei:

2.1. Pirkėjas, paaiškėjus Automobilio defektui ir/ar gedimui, nedelsiant, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, nepranešė apie tai ir/arba neprašė ar nesudarė galimybės defektą (gedimą) pašalinti;

2.2. Pirkėjas nepranešė Pardavėjui apie kreipimąsi į kitą ALFA ROMEO autorizuotą servisą (1.9 p.) dėl kokybės garantijos suteikimo;

2.3. gedimo apimtis išaugo dėl pirkėjo gedimą signalizuojančių kontrolinių lempučių bei simbolių ignoravimą, kai eksploatacijos instrukcija reikalauja sustoti ir nebetęsti važiavimo ar atlikti kitus veiksmus;

2.4. automobilis buvo eksploatuojamas nesilaikant automobilio instrukcijos, įskaitant bet neapsiribojant atvejus, kai automobiliui buvo naudojamas netinkamas kuras, tepalai, kitos eksploatacinės medžiagos; automobilis buvo naudojamas ne pagal paskirtį; gedimai atsirado dėl dalyvavimo sportinėse varžybose, manevruose, dėl katastrofų arba panašių įvykių; gedimai (sužalojimai) kurių priežastimi tapo karo veiksmai, vidiniai neramumai, žemės drebėjimai arba kiti gamtos stichijos įvykiai, eismo įvykiai, trečiųjų asmenų veiksmai ir pan.

2.5. automobilis prieš tai buvo netinkamai remontuojamas ir/arba jo techninis aptarnavimas netinkamai atliktas įmonėje, kuri nepriklausė ALFA ROMEO pardavimų organizacijai. Techniniai aptarnavimai turi būti atliekami +/- maksimum 1000 km intervalu pagal nurodytą kilometražą naudotojo instrukcijoje, jo nesilaikant automobilis gali prarasti garantiją.;

2.6. į automobilį buvo sumontuotos dalys, kurių panaudojimui nepritarė ALFA ROMEO/importuotojas, arba automobilis buvo pakeistas ALFA ROMEO/ importuotojui nepriimtinu būdu (tiuningo priemonės). Garantija netaikoma automobilio gedimams ir veiklos bei patikimumo sutrikimams, kurie atsiranda dėl neoriginalių dalių naudojimo;

2.7. automobilis neatitinka šaliai (naudojimo vietovei) būdingų sąlygų ir buvo nuolatos ten naudojamas;

2.8. automobilio ridos skaitiklis buvo pakeistas arba pakeisti skaitiklio rodmenys ir neįmanoma nustatyti tikrosios ridos.

Kokybės garantija nepadengia:

2.9. eilinių techninių aptarnavimų, periodinių patikrinimų ir reguliavimų (ratų balansavimo, pakabos geometrijos, klaidų patikrinimo kai nėra nustatomas gedimas ir keičiama pažeista dalis ir pan.);

2.10. natūraliai, priklausomai nuo automobilio naudojimo režimų, kilometražo, geografinės padėties bei klimato kuriame automobilis eksploatuojamas, susidėvinčių detalių keitimo, kuris atliekamas ne dėl gedimo ar broko, o dėl natūralaus susidėvėjimo.

2.11. papildomų arba kitų nuostolių dėl automobilio gedimų, kuriems priskiriami patirti nepatogumai, transporto išlaidos, telefono skambučiai ir nakvynė, asmeniniai arba su verslu susiję nuostoliai, užmokesčio ar pajamų praradimas ir kt. žala.

 

3. Kitos sąlygos

3.1. Teikdamas pretenziją dėl kokybės garantijos taikymo, Pirkėjas turi pateikti tinkamai pažymėtą automobilio serviso knygelę. Pirkėjui nepateikus arba atsisakius pateikti automobilio serviso knygelę, o taip pat pateikus serviso knygelę su netinkamai padarytais techninio aptarnavimo atlikimą liudijančiais įrašais, autorizuotas servisas turi teisę atsisakyti taikyti automobilio kokybės garantiją.

3.2. Jei automobilio techninis aptarnavimas ir/arba remontas iki kokybės pretenzijos pareiškimo buvo atliekamas nepriklausomo remontininko (nepriklausančio ALFA ROMEO pardavimų organizacijai ar neturinčio ALFA ROMEO serviso partnerio statuso), tai Pirkėjas, turi saugoti visus dokumentus, įrodančius, kad automobilis buvo prižiūrimas ir remontuojamas laikantis gamintojo nustatytų instrukcijų ir Pardavėjui pareikalavus, juos pateikti. Jeigu Pardavėjas nustato, kad techninis aptarnavimas ir/arba remontas atliktas nesilaikant ALFA ROMEO nurodymų, kokybės garantija šiam automobiliui pasibaigia.